Ryszard Kotys

Ryszard Kotys

Ryszard Kotys (ur. jako Ryszard Kotas 20 marca 1932 w Mniowie) – polski aktor teatralny i filmowy oraz reżyser. Wikipedia

Ryszard Kotys w programie TV

19:30
dziś, 24 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (536)
jako Marian Paździoch
21:30
dziś, 24 sierpnia
TVP Historia zdjęcie
22:00
dziś, 24 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
dziś, 24 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
3:50
noc sob./niedz., 24 na 25 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
15:35
niedziela, 25 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:05
niedziela, 25 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grubas (21)
jako Marian Paździoch
16:35
niedziela, 25 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:55
niedziela, 25 sierpnia
Super Polsat zdjęcie
17:25
niedziela, 25 sierpnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Marian Paździoch
19:30
niedziela, 25 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (537)
jako Marian Paździoch
21:45
niedziela, 25 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:10
niedziela, 25 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:40
niedziela, 25 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
3:25
noc niedz./pon., 25 na 26 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
Ekipa (11)
aktor
8:00
poniedziałek, 26 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
13:35
poniedziałek, 26 sierpnia
TVP Historia zdjęcie
Dreszcze
jako stróż
16:00
poniedziałek, 26 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
poniedziałek, 26 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
poniedziałek, 26 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (538)
jako Marian Paździoch
21:25
poniedziałek, 26 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:55
poniedziałek, 26 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
poniedziałek, 26 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
poniedziałek, 26 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
3:15
noc pon./wt., 26 na 27 sierpnia
TVP Kultura zdjęcie
4:30
noc pon./wt., 26 na 27 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (494)
jako Marian Paździoch
8:00
wtorek, 27 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
9:50
wtorek, 27 sierpnia
Kino Polska zdjęcie
Déja vu
jako Coppola
15:00
wtorek, 27 sierpnia
TVP Kultura zdjęcie
Niedzielne dzieci
jako Andrzej Bilski
16:00
wtorek, 27 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
wtorek, 27 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
wtorek, 27 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (539)
jako Marian Paździoch
21:25
wtorek, 27 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:55
wtorek, 27 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
wtorek, 27 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
wtorek, 27 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
8:00
środa, 28 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
15:00
środa, 28 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
16:00
środa, 28 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
środa, 28 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
środa, 28 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (540)
jako Marian Paździoch
21:25
środa, 28 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:55
środa, 28 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
środa, 28 sierpnia
TVP Historia zdjęcie
Dreszcze
jako stróż
22:50
środa, 28 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
środa, 28 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
8:00
czwartek, 29 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
14:00
czwartek, 29 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 29 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
czwartek, 29 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
16:00
czwartek, 29 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
czwartek, 29 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
czwartek, 29 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (541)
jako Marian Paździoch
21:30
czwartek, 29 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
czwartek, 29 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
czwartek, 29 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
czwartek, 29 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
8:00
piątek, 30 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
14:00
piątek, 30 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
piątek, 30 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
piątek, 30 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
16:00
piątek, 30 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:25
piątek, 30 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
piątek, 30 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (542)
jako Marian Paździoch
22:00
piątek, 30 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:35
piątek, 30 sierpnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (461)
jako Marian Paździoch
8:45
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
9:15
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
9:45
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
10:15
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
10:45
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
14:35
sobota, 31 sierpnia
Kino Polska zdjęcie
Déja vu
jako Coppola
17:20
sobota, 31 sierpnia
TVP Seriale zdjęcie
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
19:30
sobota, 31 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (543)
jako Marian Paździoch
21:05
sobota, 31 sierpnia
TVP Historia zdjęcie
22:15
sobota, 31 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
sobota, 31 sierpnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:05
noc sob./niedz., 31 sierpnia na 1 września
Polsat Romans zdjęcie
Ekipa (12)
aktor
13:35
niedziela, 1 września
Super Polsat zdjęcie
14:05
niedziela, 1 września
Super Polsat zdjęcie
15:10
niedziela, 1 września
ATM Rozrywka zdjęcie
15:40
niedziela, 1 września
ATM Rozrywka zdjęcie
16:05
niedziela, 1 września
ATM Rozrywka zdjęcie
16:35
niedziela, 1 września
ATM Rozrywka zdjęcie
16:55
niedziela, 1 września
Super Polsat zdjęcie
17:25
niedziela, 1 września
Super Polsat zdjęcie
19:30
niedziela, 1 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (544)
jako Marian Paździoch
22:20
niedziela, 1 września
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
niedziela, 1 września
ATM Rozrywka zdjęcie
23:10
niedziela, 1 września
Polsat zdjęcie
3:40
noc niedz./pon., 1 na 2 września
Polsat Romans zdjęcie
Ekipa (13)
aktor
8:00
poniedziałek, 2 września
Polsat Romans zdjęcie
14:00
poniedziałek, 2 września
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 2 września
Polsat 2 zdjęcie
15:00
poniedziałek, 2 września
Polsat 2 zdjęcie
16:00
poniedziałek, 2 września
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
poniedziałek, 2 września
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
poniedziałek, 2 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (545)
jako Marian Paździoch
21:15
poniedziałek, 2 września
ATM Rozrywka zdjęcie
21:45
poniedziałek, 2 września
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
poniedziałek, 2 września
Polsat 2 zdjęcie
23:20
poniedziałek, 2 września
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Rój (501)
jako Marian Paździoch
4:25
noc pon./wt., 2 na 3 września
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (495)
jako Marian Paździoch
8:00
wtorek, 3 września
Polsat Romans zdjęcie
14:00
wtorek, 3 września
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 3 września
Polsat 2 zdjęcie
15:00
wtorek, 3 września
Polsat 2 zdjęcie
16:00
wtorek, 3 września
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
wtorek, 3 września
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
wtorek, 3 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (546)
jako Marian Paździoch
21:15
wtorek, 3 września
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
wtorek, 3 września
Polsat 2 zdjęcie
23:20
wtorek, 3 września
Polsat 2 zdjęcie
4:30
noc wt./śr., 3 na 4 września
Polsat Romans zdjęcie
8:00
środa, 4 września
Polsat Romans zdjęcie
14:00
środa, 4 września
Polsat 2 zdjęcie
14:30
środa, 4 września
Polsat 2 zdjęcie
15:00
środa, 4 września
Polsat 2 zdjęcie
16:00
środa, 4 września
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
środa, 4 września
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
środa, 4 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (547)
jako Marian Paździoch
21:15
środa, 4 września
ATM Rozrywka zdjęcie
21:45
środa, 4 września
ATM Rozrywka zdjęcie
22:45
środa, 4 września
Polsat 2 zdjęcie
23:20
środa, 4 września
Polsat 2 zdjęcie
4:30
noc śr./czw., 4 na 5 września
Polsat Romans zdjęcie
8:00
czwartek, 5 września
Polsat Romans zdjęcie
14:00
czwartek, 5 września
Polsat 2 zdjęcie
16:00
czwartek, 5 września
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
czwartek, 5 września
ATM Rozrywka zdjęcie
19:00
czwartek, 5 września
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
czwartek, 5 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (548)
jako Marian Paździoch
22:00
czwartek, 5 września
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
czwartek, 5 września
Polsat 2 zdjęcie
23:20
czwartek, 5 września
Polsat 2 zdjęcie
4:00
noc czw./pt., 5 na 6 września
Kino Polska zdjęcie
Kobieta samotna
jako kuzyn Ireny
8:00
piątek, 6 września
Polsat Romans zdjęcie
16:00
piątek, 6 września
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
piątek, 6 września
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
piątek, 6 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (549)
jako Marian Paździoch
21:45
piątek, 6 września
ATM Rozrywka zdjęcie
4:30
noc pt./sob., 6 na 7 września
Polsat Romans zdjęcie