Ryszard Kotys

Ryszard Kotys

Ryszard Kotys (ur. jako Ryszard Kotas 20 marca 1932 w Mniowie) – polski aktor teatralny i filmowy oraz reżyser. Wikipedia

Ryszard Kotys w programie TV

4:30
noc pt./sob., 28 na 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
8:45
dziś, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
9:15
dziś, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (493)
jako Marian Paździoch
9:45
dziś, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (494)
jako Marian Paździoch
10:15
dziś, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (495)
jako Marian Paździoch
10:45
dziś, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
19:30
dziś, 29 lutego
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (269)
jako Marian Paździoch
22:30
dziś, 29 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
23:00
dziś, 29 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
15:00
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
15:30
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Marian Paździoch
16:30
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:05
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
13:30
poniedziałek, 2 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:00
poniedziałek, 2 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 2 marca
Polsat 2 zdjęcie
16:00
poniedziałek, 2 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
poniedziałek, 2 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
poniedziałek, 2 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (270)
jako Marian Paździoch
21:30
poniedziałek, 2 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
poniedziałek, 2 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
poniedziałek, 2 marca
Polsat 2 zdjęcie
23:20
poniedziałek, 2 marca
Polsat 2 zdjęcie
13:30
wtorek, 3 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:00
wtorek, 3 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 3 marca
Polsat 2 zdjęcie
16:00
wtorek, 3 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
wtorek, 3 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
wtorek, 3 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:00
wtorek, 3 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:30
wtorek, 3 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
19:30
wtorek, 3 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (271)
jako Marian Paździoch
21:30
wtorek, 3 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
wtorek, 3 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
wtorek, 3 marca
Polsat 2 zdjęcie
23:20
wtorek, 3 marca
Polsat 2 zdjęcie
12:30
środa, 4 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:00
środa, 4 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:30
środa, 4 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:00
środa, 4 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:30
środa, 4 marca
Polsat 2 zdjęcie
16:00
środa, 4 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
środa, 4 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
środa, 4 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:00
środa, 4 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mięso (5)
jako Marian Paździoch
18:30
środa, 4 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
19:30
środa, 4 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (272)
jako Marian Paździoch
21:30
środa, 4 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
środa, 4 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
środa, 4 marca
Polsat 2 zdjęcie
23:20
środa, 4 marca
Polsat 2 zdjęcie
8:00
czwartek, 5 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:25
czwartek, 5 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:55
czwartek, 5 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
12:30
czwartek, 5 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:00
czwartek, 5 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mięso (5)
jako Marian Paździoch
13:30
czwartek, 5 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:00
czwartek, 5 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 5 marca
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wezyr (275)
jako Marian Paździoch
16:00
czwartek, 5 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
czwartek, 5 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
czwartek, 5 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:00
czwartek, 5 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:30
czwartek, 5 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
19:30
czwartek, 5 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (273)
jako Marian Paździoch
21:30
czwartek, 5 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
czwartek, 5 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:25
czwartek, 5 marca
Super Polsat zdjęcie
22:50
czwartek, 5 marca
Polsat 2 zdjęcie
23:20
czwartek, 5 marca
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Bolak (299)
jako Marian Paździoch
8:00
piątek, 6 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:25
piątek, 6 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mięso (5)
jako Marian Paździoch
8:55
piątek, 6 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
12:30
piątek, 6 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:00
piątek, 6 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:30
piątek, 6 marca
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Euro (276)
jako Marian Paździoch
14:00
piątek, 6 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:30
piątek, 6 marca
Polsat 2 zdjęcie
16:00
piątek, 6 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
piątek, 6 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
piątek, 6 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:00
piątek, 6 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:30
piątek, 6 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
21:30
piątek, 6 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
piątek, 6 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
15:30
sobota, 7 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
16:00
sobota, 7 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
16:30
sobota, 7 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
17:00
sobota, 7 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
17:30
sobota, 7 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mięso (5)
jako Marian Paździoch
18:00
sobota, 7 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
19:30
sobota, 7 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (553)
jako Marian Paździoch
22:00
sobota, 7 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
sobota, 7 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:35
sobota, 7 marca
TVP 2 zdjęcie
Psy 2. Ostatnia krew
jako maszynista
15:00
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
15:30
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
15:30
niedziela, 8 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
16:00
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
niedziela, 8 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
16:30
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
niedziela, 8 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
17:00
niedziela, 8 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
17:30
niedziela, 8 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:00
niedziela, 8 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
22:00
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (490)
jako Marian Paździoch
22:30
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
8:00
poniedziałek, 9 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:25
poniedziałek, 9 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:30
poniedziałek, 9 marca
Polsat Film zdjęcie
Lalka
jako licytant
8:55
poniedziałek, 9 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
12:30
poniedziałek, 9 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:00
poniedziałek, 9 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:30
poniedziałek, 9 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:00
poniedziałek, 9 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 9 marca
Polsat 2 zdjęcie
16:00
poniedziałek, 9 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
poniedziałek, 9 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Marian Paździoch
17:30
poniedziałek, 9 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:00
poniedziałek, 9 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 9 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
19:30
poniedziałek, 9 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (275)
jako Marian Paździoch
21:30
poniedziałek, 9 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
poniedziałek, 9 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:05
poniedziałek, 9 marca
Super Polsat zdjęcie
22:40
poniedziałek, 9 marca
Super Polsat zdjęcie
22:50
poniedziałek, 9 marca
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Barek (300)
jako Marian Paździoch
23:20
poniedziałek, 9 marca
Polsat 2 zdjęcie
8:00
wtorek, 10 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:25
wtorek, 10 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:55
wtorek, 10 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
12:30
wtorek, 10 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:00
wtorek, 10 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:30
wtorek, 10 marca
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mamut (282)
jako Marian Paździoch
14:00
wtorek, 10 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 10 marca
Polsat 2 zdjęcie
16:00
wtorek, 10 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
wtorek, 10 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
wtorek, 10 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:00
wtorek, 10 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Bolak (2)
jako Marian Paździoch
18:30
wtorek, 10 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Barek (3)
jako Marian Paździoch
19:30
wtorek, 10 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (276)
jako Marian Paździoch
21:30
wtorek, 10 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
wtorek, 10 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
wtorek, 10 marca
Polsat 2 zdjęcie
23:20
wtorek, 10 marca
Polsat 2 zdjęcie
8:00
środa, 11 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:25
środa, 11 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:55
środa, 11 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
12:30
środa, 11 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
13:00
środa, 11 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Bolak (2)
jako Marian Paździoch
13:30
środa, 11 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:00
środa, 11 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:30
środa, 11 marca
Polsat 2 zdjęcie
16:00
środa, 11 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
środa, 11 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
środa, 11 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tatuaż (4)
jako Marian Paździoch
18:00
środa, 11 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Medalik (5)
jako Marian Paździoch
18:30
środa, 11 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Chichot (6)
jako Marian Paździoch
19:30
środa, 11 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (277)
jako Marian Paździoch
21:30
środa, 11 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
środa, 11 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
środa, 11 marca
Polsat 2 zdjęcie
23:20
środa, 11 marca
Polsat 2 zdjęcie
8:00
czwartek, 12 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
8:25
czwartek, 12 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Bolak (2)
jako Marian Paździoch
8:55
czwartek, 12 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Barek (3)
jako Marian Paździoch
12:30
czwartek, 12 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tatuaż (4)
jako Marian Paździoch
13:00
czwartek, 12 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Medalik (5)
jako Marian Paździoch
13:30
czwartek, 12 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:00
czwartek, 12 marca
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 12 marca
Polsat 2 zdjęcie
16:00
czwartek, 12 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
czwartek, 12 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
czwartek, 12 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:00
czwartek, 12 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
18:30
czwartek, 12 marca
Comedy Central Fam. zdjęcie
19:30
czwartek, 12 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (278)
jako Marian Paździoch
21:30
czwartek, 12 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
czwartek, 12 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
czwartek, 12 marca
Polsat 2 zdjęcie
23:20
czwartek, 12 marca
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: UFO (307)
jako Marian Paździoch