Renata Pałys

Renata Pałys-Wilkowska (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna i filmowa. Zyskała popularność jako odtwórca roli Heleny Paździoch w serialu telewizyjnym Świat według Kiepskich. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

16:55
dziś, 25 sierpnia
Super Polsat zdjęcie
17:25
dziś, 25 sierpnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Helena Paździoch
19:30
dziś, 25 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (537)
jako Helena Paździoch
8:00
poniedziałek, 26 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
19:30
poniedziałek, 26 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (538)
jako Helena Paździoch
22:50
poniedziałek, 26 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
poniedziałek, 26 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
4:30
noc pon./wt., 26 na 27 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (494)
jako Helena Paździoch
8:00
wtorek, 27 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
19:30
wtorek, 27 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (539)
jako Helena Paździoch
22:50
wtorek, 27 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
wtorek, 27 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
8:00
środa, 28 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
19:30
środa, 28 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (540)
jako Helena Paździoch
22:50
środa, 28 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
środa, 28 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
8:00
czwartek, 29 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
19:30
czwartek, 29 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (541)
jako Helena Paździoch
22:50
czwartek, 29 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
czwartek, 29 sierpnia
Polsat 2 zdjęcie
8:00
piątek, 30 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
19:30
piątek, 30 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (542)
jako Helena Paździoch
22:35
piątek, 30 sierpnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (461)
jako Helena Paździoch
8:45
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
9:15
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
9:45
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
10:15
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
10:45
sobota, 31 sierpnia
Polsat Romans zdjęcie
19:30
sobota, 31 sierpnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (543)
jako Helena Paździoch
16:55
niedziela, 1 września
Super Polsat zdjęcie
17:25
niedziela, 1 września
Super Polsat zdjęcie
19:30
niedziela, 1 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (544)
jako Helena Paździoch
8:00
poniedziałek, 2 września
Polsat Romans zdjęcie
19:30
poniedziałek, 2 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (545)
jako Helena Paździoch
22:50
poniedziałek, 2 września
Polsat 2 zdjęcie
23:20
poniedziałek, 2 września
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Rój (501)
jako Helena Paździoch
4:25
noc pon./wt., 2 na 3 września
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (495)
jako Helena Paździoch
8:00
wtorek, 3 września
Polsat Romans zdjęcie
19:30
wtorek, 3 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (546)
jako Helena Paździoch
22:50
wtorek, 3 września
Polsat 2 zdjęcie
23:20
wtorek, 3 września
Polsat 2 zdjęcie
4:30
noc wt./śr., 3 na 4 września
Polsat Romans zdjęcie
8:00
środa, 4 września
Polsat Romans zdjęcie
19:30
środa, 4 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (547)
jako Helena Paździoch
22:45
środa, 4 września
Polsat 2 zdjęcie
23:20
środa, 4 września
Polsat 2 zdjęcie
4:30
noc śr./czw., 4 na 5 września
Polsat Romans zdjęcie
8:00
czwartek, 5 września
Polsat Romans zdjęcie
19:30
czwartek, 5 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (548)
jako Helena Paździoch
22:50
czwartek, 5 września
Polsat 2 zdjęcie
23:20
czwartek, 5 września
Polsat 2 zdjęcie
8:00
piątek, 6 września
Polsat Romans zdjęcie
19:30
piątek, 6 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (549)
jako Helena Paździoch
4:30
noc pt./sob., 6 na 7 września
Polsat Romans zdjęcie
8:45
sobota, 7 września
Polsat Romans zdjęcie
9:15
sobota, 7 września
Polsat Romans zdjęcie
9:45
sobota, 7 września
Polsat Romans zdjęcie
10:15
sobota, 7 września
Polsat Romans zdjęcie
10:45
sobota, 7 września
Polsat Romans zdjęcie
19:30
sobota, 7 września
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (529)
jako Helena Paździoch