Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna i filmowa. Zyskała popularność jako odtwórca roli Heleny Paździoch w serialu telewizyjnym Świat według Kiepskich. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

8:00
dziś, 26 lutego
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (494)
jako Helena Paździoch
16:00
dziś, 26 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
dziś, 26 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
21:30
dziś, 26 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
dziś, 26 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Helena Paździoch
4:45
noc śr./czw., 26 na 27 lutego
Polsat Romans zdjęcie
8:00
czwartek, 27 lutego
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (495)
jako Helena Paździoch
16:05
czwartek, 27 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
16:35
czwartek, 27 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wspólnota (324)
jako Helena Paździochowa
21:30
czwartek, 27 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
czwartek, 27 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
4:30
noc czw./pt., 27 na 28 lutego
Polsat Romans zdjęcie
8:00
piątek, 28 lutego
Polsat Romans zdjęcie
16:05
piątek, 28 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Andromeda (325)
jako Helena Paździochowa
16:30
piątek, 28 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
21:35
piątek, 28 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
piątek, 28 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
4:30
noc pt./sob., 28 na 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
8:45
sobota, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
9:15
sobota, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (493)
jako Helena Paździoch
9:45
sobota, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (494)
jako Helena Paździoch
10:15
sobota, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich (495)
jako Helena Paździoch
10:45
sobota, 29 lutego
Polsat Romans zdjęcie
22:30
sobota, 29 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
23:00
sobota, 29 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
15:00
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
15:30
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Helena Paździoch
16:30
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:05
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
niedziela, 1 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
poniedziałek, 2 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
poniedziałek, 2 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
21:30
poniedziałek, 2 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
poniedziałek, 2 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
wtorek, 3 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
wtorek, 3 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
21:30
wtorek, 3 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
wtorek, 3 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
środa, 4 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
środa, 4 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
21:30
środa, 4 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
środa, 4 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
czwartek, 5 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
czwartek, 5 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
21:30
czwartek, 5 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
czwartek, 5 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
piątek, 6 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
piątek, 6 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
21:30
piątek, 6 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
piątek, 6 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
sobota, 7 marca
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (553)
jako Helena Paździochowa
22:00
sobota, 7 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
sobota, 7 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
15:00
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
15:30
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (490)
jako Helena Paździoch
22:30
niedziela, 8 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
poniedziałek, 9 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sobowtór (343)
jako Helena Paździochowa
16:30
poniedziałek, 9 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Helena Paździochowa
21:30
poniedziałek, 9 marca
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
poniedziałek, 9 marca
ATM Rozrywka zdjęcie