Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, scenarzystka i reżyserka teatralna. Zyskała popularność jako odtwórczyni roli Heleny Paździoch w sitcomie Polsat Świat według Kiepskich. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

8:00
dziś, 22 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:30
dziś, 22 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:30
dziś, 22 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
dziś, 22 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
15:00
dziś, 22 września
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
dziś, 22 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
dziś, 22 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
dziś, 22 września
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
dziś, 22 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
dziś, 22 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
dziś, 22 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
23:10
dziś, 22 września
Polsat 2 zdjęcie
23:40
dziś, 22 września
Polsat 2 zdjęcie
0:00
noc wt./śr., 22 na 23 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:30
noc wt./śr., 22 na 23 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:00
środa, 23 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:30
środa, 23 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:30
środa, 23 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
środa, 23 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
15:00
środa, 23 września
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
środa, 23 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
środa, 23 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
środa, 23 września
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
środa, 23 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
środa, 23 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
środa, 23 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Helena Paździoch
23:10
środa, 23 września
Polsat 2 zdjęcie
23:40
środa, 23 września
Polsat 2 zdjęcie
0:00
noc śr./czw., 23 na 24 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:30
noc śr./czw., 23 na 24 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:00
czwartek, 24 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:30
czwartek, 24 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:30
czwartek, 24 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
czwartek, 24 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
15:00
czwartek, 24 września
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
czwartek, 24 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
czwartek, 24 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
czwartek, 24 września
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 24 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Helena Paździoch
18:00
czwartek, 24 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Helena Paździoch
18:30
czwartek, 24 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:00
noc czw./pt., 24 na 25 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:30
noc czw./pt., 24 na 25 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:00
piątek, 25 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:30
piątek, 25 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:30
piątek, 25 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Helena Paździoch
13:00
piątek, 25 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Helena Paździoch
15:00
piątek, 25 września
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
piątek, 25 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 25 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
piątek, 25 września
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 25 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
piątek, 25 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
piątek, 25 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:00
noc pt./sob., 25 na 26 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Helena Paździoch
0:30
noc pt./sob., 25 na 26 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
sobota, 26 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
sobota, 26 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:00
sobota, 26 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:30
sobota, 26 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Helena Paździoch
18:00
sobota, 26 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Helena Paździoch
16:00
niedziela, 27 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Helena Paździoch
16:30
niedziela, 27 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:00
niedziela, 27 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:30
niedziela, 27 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
niedziela, 27 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:00
poniedziałek, 28 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Helena Paździoch
8:30
poniedziałek, 28 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Helena Paździoch
12:30
poniedziałek, 28 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
poniedziałek, 28 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
15:00
poniedziałek, 28 września
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
poniedziałek, 28 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 28 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
poniedziałek, 28 września
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 28 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
poniedziałek, 28 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 28 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Helena Paździoch
0:00
noc pon./wt., 28 na 29 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:30
noc pon./wt., 28 na 29 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:00
wtorek, 29 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:30
wtorek, 29 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:30
wtorek, 29 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
wtorek, 29 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
15:00
wtorek, 29 września
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
wtorek, 29 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 29 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
wtorek, 29 września
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
wtorek, 29 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
wtorek, 29 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
wtorek, 29 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:00
noc wt./śr., 29 na 30 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:30
noc wt./śr., 29 na 30 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Helena Paździoch
8:00
środa, 30 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:30
środa, 30 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:30
środa, 30 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
środa, 30 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
15:00
środa, 30 września
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
środa, 30 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
środa, 30 września
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
środa, 30 września
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
środa, 30 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Helena Paździoch
18:00
środa, 30 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Helena Paździoch
18:30
środa, 30 września
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:00
noc śr./czw., 30 września na 1 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Helena Paździoch
0:30
noc śr./czw., 30 września na 1 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:00
czwartek, 1 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:30
czwartek, 1 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:30
czwartek, 1 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Helena Paździoch
13:00
czwartek, 1 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Helena Paździoch
15:00
czwartek, 1 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
czwartek, 1 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
czwartek, 1 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
czwartek, 1 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 1 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
czwartek, 1 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
czwartek, 1 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
22:00
czwartek, 1 października
ATM Rozrywka zdjęcie
22:35
czwartek, 1 października
ATM Rozrywka zdjęcie
0:00
noc czw./pt., 1 na 2 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:30
noc czw./pt., 1 na 2 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:00
piątek, 2 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Helena Paździoch
8:30
piątek, 2 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Helena Paździoch
12:30
piątek, 2 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
piątek, 2 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
15:00
piątek, 2 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
piątek, 2 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 2 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
piątek, 2 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 2 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
piątek, 2 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
piątek, 2 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Helena Paździoch
22:00
piątek, 2 października
ATM Rozrywka zdjęcie
22:35
piątek, 2 października
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (490)
jako Helena Paździoch
0:00
noc pt./sob., 2 na 3 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:30
noc pt./sob., 2 na 3 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
16:00
sobota, 3 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
sobota, 3 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Helena Paździoch
17:00
sobota, 3 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Helena Paździoch
17:30
sobota, 3 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
sobota, 3 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:00
sobota, 3 października
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
sobota, 3 października
ATM Rozrywka zdjęcie
10:00
niedziela, 4 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (531)
jako Helena Paździoch
16:00
niedziela, 4 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
niedziela, 4 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
17:00
niedziela, 4 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:30
niedziela, 4 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
niedziela, 4 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Helena Paździoch
22:30
niedziela, 4 października
ATM Rozrywka zdjęcie
23:00
niedziela, 4 października
ATM Rozrywka zdjęcie