Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, scenarzystka i reżyserka teatralna. Zyskała popularność jako odtwórczyni roli Heleny Paździoch w sitcomie Polsat Świat według Kiepskich (1999–2021). 27 marca 2022, w Międzynarodowy Dzień Teatru, w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia została uhonorowana przez prezydenta Wrocławia za swoją pracę i osiągnięcia artystyczne i otrzymała Super Diament „za budowanie wesołego oblicza Wrocławia”. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

5:30
noc wt./śr., 4 na 5 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kalendarz (313)
jako Helena Paździochowa
12:30
dziś, 5 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
dziś, 5 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
dziś, 5 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
dziś, 5 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
dziś, 5 października
Polsat 2 zdjęcie
13:30
dziś, 5 października
Super Polsat zdjęcie
13:40
dziś, 5 października
Nowa TV zdjęcie
14:00
dziś, 5 października
Polsat 2 zdjęcie
14:05
dziś, 5 października
Nowa TV zdjęcie
14:30
dziś, 5 października
Polsat 2 zdjęcie
14:40
dziś, 5 października
Nowa TV zdjęcie
Świat według Kiepskich: Rój (9)
jako Helena Paździoch
15:00
dziś, 5 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
dziś, 5 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
dziś, 5 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
dziś, 5 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
dziś, 5 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
dziś, 5 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
dziś, 5 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
dziś, 5 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
dziś, 5 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
dziś, 5 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
dziś, 5 października
Super Polsat zdjęcie
21:35
dziś, 5 października
Polsat zdjęcie
23:00
dziś, 5 października
Polsat 2 zdjęcie
23:30
dziś, 5 października
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc śr./czw., 5 na 6 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Skok w bok (314)
jako Helena Paździochowa
12:30
czwartek, 6 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Rój (501)
jako Helena Paździoch
12:30
czwartek, 6 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
czwartek, 6 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
czwartek, 6 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
czwartek, 6 października
Polsat 2 zdjęcie
13:30
czwartek, 6 października
Super Polsat zdjęcie
13:40
czwartek, 6 października
Nowa TV zdjęcie
14:00
czwartek, 6 października
Polsat 2 zdjęcie
14:05
czwartek, 6 października
Nowa TV zdjęcie
14:30
czwartek, 6 października
Polsat 2 zdjęcie
14:40
czwartek, 6 października
Nowa TV zdjęcie
15:00
czwartek, 6 października
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Dług (359)
jako Helena Paździochowa
15:30
czwartek, 6 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
czwartek, 6 października
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Salto (361)
jako Helena Paździochowa
16:30
czwartek, 6 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
czwartek, 6 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 6 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 6 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Helena Paździoch
18:00
czwartek, 6 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
czwartek, 6 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
czwartek, 6 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
czwartek, 6 października
Super Polsat zdjęcie
23:00
czwartek, 6 października
Polsat 2 zdjęcie
23:30
czwartek, 6 października
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc czw./pt., 6 na 7 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
piątek, 7 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
piątek, 7 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
piątek, 7 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
piątek, 7 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
piątek, 7 października
Polsat 2 zdjęcie
13:40
piątek, 7 października
Nowa TV zdjęcie
14:00
piątek, 7 października
Polsat 2 zdjęcie
14:05
piątek, 7 października
Nowa TV zdjęcie
14:30
piątek, 7 października
Polsat 2 zdjęcie
14:40
piątek, 7 października
Nowa TV zdjęcie
15:00
piątek, 7 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
piątek, 7 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 7 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
piątek, 7 października
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Trzystu (368)
jako Helena Paździochowa
17:00
piątek, 7 października
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Coming out (369)
jako Helena Paździochowa
17:30
piątek, 7 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 7 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
piątek, 7 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
18:30
piątek, 7 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
piątek, 7 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
piątek, 7 października
Super Polsat zdjęcie
5:30
noc pt./sob., 7 na 8 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Skowyt (316)
jako Helena Paździochowa
12:00
sobota, 8 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
sobota, 8 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
sobota, 8 października
Super Polsat zdjęcie
13:30
sobota, 8 października
Super Polsat zdjęcie
14:00
sobota, 8 października
Super Polsat zdjęcie
15:30
sobota, 8 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
sobota, 8 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
sobota, 8 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:55
sobota, 8 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
sobota, 8 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:55
sobota, 8 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
sobota, 8 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
sobota, 8 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Zamach (556)
jako Helena Paździochowa
19:30
sobota, 8 października
Super Polsat zdjęcie
5:30
noc sob./niedz., 8 na 9 października
Super Polsat zdjęcie
15:30
niedziela, 9 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
niedziela, 9 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
niedziela, 9 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Helena Paździoch
16:55
niedziela, 9 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
niedziela, 9 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:55
niedziela, 9 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
niedziela, 9 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
19:00
niedziela, 9 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
niedziela, 9 października
Super Polsat zdjęcie
1:30
noc niedz./pon., 9 na 10 października
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc niedz./pon., 9 na 10 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Syn Nilu (318)
jako Helena Paździochowa
12:30
poniedziałek, 10 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Helena Paździoch
13:00
poniedziałek, 10 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
poniedziałek, 10 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
poniedziałek, 10 października
Polsat 2 zdjęcie
13:30
poniedziałek, 10 października
Super Polsat zdjęcie
13:40
poniedziałek, 10 października
Nowa TV zdjęcie
14:00
poniedziałek, 10 października
Polsat 2 zdjęcie
14:05
poniedziałek, 10 października
Nowa TV zdjęcie
Świat według Kiepskich: Lalka (5)
jako Helena Paździoch
14:30
poniedziałek, 10 października
Polsat 2 zdjęcie
14:40
poniedziałek, 10 października
Nowa TV zdjęcie
15:00
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Pampeluna (375)
jako Helena Paździochowa
17:30
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 10 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Dolczewita (377)
jako Helena Paździochowa
18:00
poniedziałek, 10 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Portfel (378)
jako Helena Paździochowa
18:30
poniedziałek, 10 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
19:00
poniedziałek, 10 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
poniedziałek, 10 października
Polsat Seriale zdjęcie
19:30
poniedziałek, 10 października
Super Polsat zdjęcie
23:00
poniedziałek, 10 października
Polsat 2 zdjęcie
23:30
poniedziałek, 10 października
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc pon./wt., 10 na 11 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
wtorek, 11 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
wtorek, 11 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
wtorek, 11 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
wtorek, 11 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
13:30
wtorek, 11 października
Polsat 2 zdjęcie
13:30
wtorek, 11 października
Super Polsat zdjęcie
13:40
wtorek, 11 października
Nowa TV zdjęcie
14:00
wtorek, 11 października
Polsat 2 zdjęcie
14:05
wtorek, 11 października
Nowa TV zdjęcie
Świat według Kiepskich: Recital (8)
jako Helena Paździoch
14:30
wtorek, 11 października
Polsat 2 zdjęcie
14:40
wtorek, 11 października
Nowa TV zdjęcie
15:00
wtorek, 11 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
wtorek, 11 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 11 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
wtorek, 11 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
wtorek, 11 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
wtorek, 11 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
wtorek, 11 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
wtorek, 11 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
wtorek, 11 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
wtorek, 11 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
wtorek, 11 października
Super Polsat zdjęcie
23:00
wtorek, 11 października
Polsat 2 zdjęcie
23:30
wtorek, 11 października
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc wt./śr., 11 na 12 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
środa, 12 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
środa, 12 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
środa, 12 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
środa, 12 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
środa, 12 października
Polsat 2 zdjęcie
13:30
środa, 12 października
Super Polsat zdjęcie
13:40
środa, 12 października
Nowa TV zdjęcie
14:00
środa, 12 października
Polsat 2 zdjęcie
14:05
środa, 12 października
Nowa TV zdjęcie
14:30
środa, 12 października
Polsat 2 zdjęcie
14:40
środa, 12 października
Nowa TV zdjęcie
15:00
środa, 12 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
środa, 12 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
środa, 12 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
środa, 12 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
środa, 12 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
środa, 12 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
środa, 12 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
środa, 12 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
18:30
środa, 12 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
środa, 12 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
środa, 12 października
Super Polsat zdjęcie
21:35
środa, 12 października
Polsat zdjęcie
23:00
środa, 12 października
Polsat 2 zdjęcie
23:30
środa, 12 października
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc śr./czw., 12 na 13 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
czwartek, 13 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
czwartek, 13 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
czwartek, 13 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
czwartek, 13 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
czwartek, 13 października
Super Polsat zdjęcie
13:30
czwartek, 13 października
Polsat 2 zdjęcie
13:40
czwartek, 13 października
Nowa TV zdjęcie
14:00
czwartek, 13 października
Polsat 2 zdjęcie
14:05
czwartek, 13 października
Nowa TV zdjęcie
14:30
czwartek, 13 października
Polsat 2 zdjęcie
14:40
czwartek, 13 października
Nowa TV zdjęcie
15:00
czwartek, 13 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:20
czwartek, 13 października
TVP Kultura zdjęcie
Jańcio Wodnik
jako żona umarłaka
15:30
czwartek, 13 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
czwartek, 13 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
czwartek, 13 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
czwartek, 13 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 13 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 13 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
czwartek, 13 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
czwartek, 13 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
czwartek, 13 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
czwartek, 13 października
Super Polsat zdjęcie
23:00
czwartek, 13 października
Polsat 2 zdjęcie
23:30
czwartek, 13 października
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc czw./pt., 13 na 14 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
piątek, 14 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
piątek, 14 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
piątek, 14 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
piątek, 14 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
13:30
piątek, 14 października
Polsat 2 zdjęcie
13:40
piątek, 14 października
Nowa TV zdjęcie
14:00
piątek, 14 października
Polsat 2 zdjęcie
14:05
piątek, 14 października
Nowa TV zdjęcie
14:30
piątek, 14 października
Polsat 2 zdjęcie
14:40
piątek, 14 października
Nowa TV zdjęcie
15:00
piątek, 14 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
piątek, 14 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 14 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
piątek, 14 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
piątek, 14 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 14 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 14 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
piątek, 14 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
piątek, 14 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
piątek, 14 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
piątek, 14 października
Super Polsat zdjęcie
3:00
noc pt./sob., 14 na 15 października
Polsat zdjęcie
5:30
noc pt./sob., 14 na 15 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Urodziny (323)
jako Helena Paździochowa
12:00
sobota, 15 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
sobota, 15 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
sobota, 15 października
Super Polsat zdjęcie
13:30
sobota, 15 października
Super Polsat zdjęcie
14:00
sobota, 15 października
Super Polsat zdjęcie
15:30
sobota, 15 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
sobota, 15 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
sobota, 15 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:55
sobota, 15 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
sobota, 15 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:55
sobota, 15 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
sobota, 15 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
sobota, 15 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Rowerek (570)
jako Helena Paździochowa
19:30
sobota, 15 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wielki sen (571)
jako Helena Paździochowa
5:30
noc sob./niedz., 15 na 16 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wspólnota (324)
jako Helena Paździochowa
15:30
niedziela, 16 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
16:00
niedziela, 16 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
niedziela, 16 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:55
niedziela, 16 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
niedziela, 16 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:55
niedziela, 16 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
niedziela, 16 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
niedziela, 16 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
niedziela, 16 października
Super Polsat zdjęcie
0:40
noc niedz./pon., 16 na 17 października
Polsat 2 zdjęcie
1:10
noc niedz./pon., 16 na 17 października
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc niedz./pon., 16 na 17 października
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Andromeda (325)
jako Helena Paździochowa
12:30
poniedziałek, 17 października
Super Polsat zdjęcie
12:30
poniedziałek, 17 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
poniedziałek, 17 października
Super Polsat zdjęcie
13:00
poniedziałek, 17 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
poniedziałek, 17 października
Polsat 2 zdjęcie
13:30
poniedziałek, 17 października
Super Polsat zdjęcie
13:40
poniedziałek, 17 października
Nowa TV zdjęcie
14:00
poniedziałek, 17 października
Polsat 2 zdjęcie
14:05
poniedziałek, 17 października
Nowa TV zdjęcie
14:30
poniedziałek, 17 października
Polsat 2 zdjęcie
14:40
poniedziałek, 17 października
Nowa TV zdjęcie
15:00
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 17 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
18:00
poniedziałek, 17 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
18:30
poniedziałek, 17 października
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
19:00
poniedziałek, 17 października
Super Polsat zdjęcie
19:30
poniedziałek, 17 października
Polsat Seriale zdjęcie
19:30
poniedziałek, 17 października
Super Polsat zdjęcie
23:00
poniedziałek, 17 października
Polsat 2 zdjęcie
23:30
poniedziałek, 17 października
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc pon./wt., 17 na 18 października
Super Polsat zdjęcie